Copyright en privacyverklaring

Copyright en Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. IHLIA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van IHLIA is ontstaan.

Alle rechten voorbehouden

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van documenten uit de ons archief of uit de Digitale Bibliotheek moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen IHLIA de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Auteursrechten

Deze website is een publicatie van IHLIA. Hierop zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912 , de Databankwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten (“content”) zijn voorbehouden aan IHLIA en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen documenten. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van IHLIA en de overige rechthebbenden.

IHLIA heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten in ons archief, de Digitale Bibliotheek en afbeeldingen op onze website te achterhalen. Voor zover personen toch auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met IHLIA.

Privacyverklaring

Stichting IHLIA gevestigd in de Centrale OBA, Oosterdokskade 143, 3e verdieping, 1011 DL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die IHLIA verwerkt

Stichting IHLIA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Nieuwsbrief (via Mailchimp)
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Vrienden van IHLIA
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

IHLIA-account (+ OpenUp!)
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Dienstverlening informatiebalie
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Website (Google Analytics)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die IHLIA verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via michel@ihlia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag IHLIA persoonsgegevens verwerkt

Stichting IHLIA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling als Vriend van IHLIA
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Je een klanttevredenheidsonderzoek te kunnen sturen
– Stichting IHLIA analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting IHLIA neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting IHLIA) tussen zit.

Hoe lang IHLIA persoonsgegevens bewaart

Stichting IHLIA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen  voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Nieuwsbrief (via Mailchimp): na uitschrijven van de nieuwsbrief, blijven je gegevens nog maximaal 6 maanden in het Mailchimp-bestand staan. Ieder halfjaar zullen wij deze lijst opschonen
  • Vrienden van IHLIA: na opzegging als Vriend van IHLIA blijven je gegevens nog maximaal 12 maanden in het Vrienden-bestand staan (evenals bestand op website en Mailchimp-mailing). Ieder jaar zullen wij deze lijst opschonen
  • IHLIA-account (+ OpenUp!): met het verwijderen van je account, worden je gegevens ook verwijderd
  • Dienstverlening informatiebalie: na voltooiing van je informatieverzoek, worden je gegevens maximaal 12 maanden bewaard voor onze statistieken en het versturen van een klanttevredenheidsonderzoek. Na een jaar zullen wij je persoonsgegevens verwijderen
  • Website (Google Analytics): zie informatie bij cookies

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting IHLIA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die IHLIA gebruikt

Stichting IHLIA gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting IHLIA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Cookies voor meten websitegebruik

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van een derde partij hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics-cookies. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

We hebben daartoe:

  • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • ‘Gegevens delen’ uitgezet
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies
[Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 14 maanden]
Cookies om inhoud website te delen via social media

De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social mediacookies van de social mediapartijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.

Voor de cookies die de social mediapartijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijst IHLIA naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven: FacebookTwitter en YouTube. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. IHLIA heeft daar geen invloed op.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting de website veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw IHLIA-account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar michel@ihlia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting IHLIA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting IHLIA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe IHLIA persoonsgegevens beveiligt

Stichting IHLIA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met michel@ihlia.nl

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA